Cene i obim trgovanja na Produktnoj berzi

Promet na Produktnoj berzi dana 23.02.2018. Trgovalo se kukuruzom, rod iz 2017. godine, po ceni od 17,05 din/kg, i sojinom sačmom 44%, rod iz 2017. godine, po ceni od 57,00 din/kg. Promet na Produktnoj berzi dana 22.02.2018. Trgovalo se kukuruzom, rod iz 2017. godine, po ceni od 17,05 din/kg, i sojom, rod iz 2017. godine, po ceni od 49,50 din/kg. Promet na Produktnoj berzi dana 21.02.2018. Trgovalo se kukuruzom, rod iz 2017. godine, po ceni od 17,27 din/kg, i sojom, rod iz 2017. godine, po ceni od 49,50 din/kg. Promet na Produktnoj berzi dana 20.02.2018. Trgovalo se kukuruzom, rod iz 2017. godine, po ceni od 17,38 din/kg. Promet na Produktnoj berzi dana 19.02.2018. Trgovalo se kukuruzom, rod iz 2017. godine, po ceni od 17,60 din/kg. U cenu je uračunat PDV.

OBAVEŠTENJE:

U skladu sa Zaključkom Vlade Srbije od 26. oktobra 2017. godine, obaveštavamo vas da Republička direkcija za robne rezerve (u daljem tekstu: Direkcija) vrši kupovinu do 21.739.130 kg merkantilnog kukuruza rod 2016. i 2017. godine, domaćeg porekla.

Kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se od:

– fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva (“Sl. glasnik RS”, br. 17/2013, 102/2015, 6/2016 i 46/2017), i nalaze se u aktivnom statusu.

– zemljoradničkih zadruga, koje su upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava, nalaze se u aktivnom statusu, registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica i

-ovlašćenih skladištara Direkcije,

a posredovanjem od strane „Produktne berze“ a.d. Novi Sad.

Zainteresovano registrovano komercijalno poljoprivredno porodično gazdinstvo, zemljoradnička zadruga ili ovlašćeni skladištar Direkcije prijavljuje se na sajtu Produktne berze Novi Sad, svakog radnog dana od 09:00 do 14,00 časova na adresi www.proberza.co.rs/otkup-kukuruza-2017/ počev od 31.10.2017. godine.

Merkantilni kukuruz, je domaćeg porekla, u rasutom stanju, mora u svemu da odgovara propisanom standardu SRPS E.B3.516 i SRPS E.B3.516/1, a prema Pravilniku o kvalitetu žita, mlinskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa („Sl. List SRJ”, br. 52/95), kao i sa sledećim elementima kvaliteta: do 14% vlage, do 8% lomljenih zrna, do 2% defektnih zrna, do 2% nagorelih i popucalih i drugih primesa. Cena merkantilnog kukuruza je 23,00 din/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Rok plaćanja kupljenog merkantilnog kukuruza je do 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilnog kukuruza.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva biće 10 tona, a maksimalna 100 tona.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od zemljoradničke zadruge je 100 tona a maksimalna je 1.000 tona.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od ovlašćenog skladištara je 1.000 tona.

Prilikom potpisivanja ugovora sa Republičkom direkcijom za robne rezerve potrebno je pribaviti sledeću dokumentaciju:

za registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva:

– fotokopija ili odštampani primerak očitane lične karte,

– Original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od 5 dana od dana prijave Posredniku.

za zemljoradničke zadruge:

– fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre

– Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu)

– fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana,

za ovlašćene skladištare:

– fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana.

Pored navedenog, registrovana poljoprivredna gazdinstva, zemljoradničke zadruge i ovlašćeni skladištari u obavezi su da dostave i:

– potvrdu o uskladištenju,

– magacinski ulaz merkantilnog kukuruza, izdat od strane ovlašćenog skladištara Direkcije,

– sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i zapisnik o kontroli izdate od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu, kao i od strane ovlašćenog lica skladištara. Troškovi izdavanja sertifikata su obaveza prodavca.

– račun (ukoliko je prodavac obveznik PDV-a).

Za sve informacije možete pozvati berzu na brojeve telefona:

Maja Pena: +381 21 526 165;

Stoja Soro: +381 21 445 413;

Vaso Radojičić: +381 21 445 953;

Evica Milošević: +381 21 443 473;

Zlatko Beglerbegović: +381 21 445 406;

Dušan Radanović: +381 21 443 409;

 

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

od 12. do 23. februara 2018. godine

Najvažnije iz protekle nedelje:

 • – dešavanja na svetskim berzama

Negativan trend kretanja cena primarnih poljoprivrednih proizvoda je nastavljen i ove nedelje. Odsustvo izvoza i nedovoljna domaća potrošnja, odnosno nekonkurentnost na svetskom tržištu i nelikvdnost domaćeg tržišta sve više obaraju cene. Što se tiče obima trgovanja ono je ove nedelje zabeležilo rast u odnosu na prethodnu nedelju i na nivou je proseka za ovo doba godine. Ukupno je prometovano 1.975 tona robe (+119,4%), finansijske vrednosti 27.929.000,00 dinara (+88,1%).

Neuobičajno za ovo doba godine je da su cene niže u odnosu na one u žetvi. Konkretno, cena kukuruza je poslednjeg dana trgovanja bila na nivou od 15,50 dinara bez PDV-a, što je za 12,5% pad u odnosu na cenu zabeleženu u žetvi. Takođe, to predstavlja najnižu cenu kukuruza od novembra 2016. godine.

Tekuće nedelje trgovanje je započeto po ceni od 16,00 dinara, što je ujedno bila i najviša cena u posmatranom periodu, da bi gotovo svakodnevno padala do već pomenute cene od 15,50 dinara. Nedeljni ponder iznosi 15,71 dinara (17,28 din/kg sa PDV-om). što je za 3,5% niža cena u odnosu na prethodnu nedelju.

Cena pšenice je takođe u padu, ali i pored toga kupci nisu bili zainteresovani za trgovanje.

Zrno soje je takođe beležilo negativan cenovni trend. Zrno je za 8,16% jeftinije nego u žetvi i na najnižem nivou je od sredine januara 2017. godine. Ove nedelje su svi ugovori zaključeni po jedinstvenoj ceni od 45,00 dinara (49,50 dinara sa PDV-om).

Od roba iz soja kompleksa trgovalo se i sojinom sačmom sa 44% proteina i to po ceni od 47,50 dinara (57,00 din/kg sa PDV-om).

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

PRODEX

Berzanski index PRODEX je na dan 22.02.2018. godine bio na nivou od 202,82 indeksna poena, što je za 2,69 indeksnih poena manje u odnosu na vrednost iz prethodne nedelje.

U Čikagu u odnosu na prethodni izveštaj, pšenica je pojeftinila 1,10%, a kukuruz je poskupeo 0,28%.

Veće padavine od inicijalno očekivanih, u američkim ravnicama, uticale su na cenu pšenice.

U Čikagu u odnosu na prethodni izveštaj, soja je poskupela 4,49%, a sojina sačma je poskupela 10,30%.

Uporna suša u Argentini uticala je na rast cene soje, a naročito na rast cene sojine sačme, jer je Argentina najveći svetski izvoznik sojine sačme.

U Budimpešti u odnosu na prethodni izveštaj, kukuruz je pojeftinio 0,55%.

U Parizu u odnosu na prethodni izveštaj, pšenica je poskupela 1,25%, a kukuruz je pojeftinio 0,65%.

OBIM I STRUKTURA PROMETA NA PRODUKTNOJ BERZI

U JANUARU 2018. GODINE

f5

Najbolja reč koja opisuje klimu koja je vladala među tržišnim učesnicima tokom januara 2018. je „zabrinutost“. Gotovo svi, od proizvođača pa do izvoznika i prerađivača, sa razlogom dele ovo osećanje. Ionako nelikvidno tržište, sa slabom domaćom potrošnjom, sve se više suočava sa problemom izvoza. Tu ne mislimo samo na trenutni, sezonski, problem pada proizvodnje, nego na sve jaču konkurenciju na crnomorskom slivu, gde su srpske žitarice i uljarice imale najbolji „ventil“ za izvoz tržišnih viškova. Takođe, izvoz uljarica ka zemljama EU može biti sve problematičniji jer naša roba nema EU poreklo, koje je neophodno prilikom daljeg plasmana evropskih proizvoda.

Uslovi da se situacija poboljša su vremenske prilike, na koje ne možemo uticati, i ozbiljna strategija razvoja tržišta agrara. Tu ne mislimo samo na proizvodnju, nego i na plasman, promet, izvoz, sivo tržište, tj. celokupni tržišni ambijent. Jedan od tih elemenata, berzansko trgovanje „Produktna berza“ nastoji da reši i da da svoj doprinos u sigurnosti i prometu berzanskih roba. Takođe, berza će u predstojećem periodu učiniti sve da doprinese i pomogne u donošenju rešenje za ostale probleme koji su vezani za tržište, a koji kompanijama predstavljaju prepreke u daljem poslovanju.

Iako se za prvu polovinu tekuće godine prognozira pad ukupnog prometa na Srpskom tržištu poljoprivrednih proizvoda, januar mesec nas je, bar što se tiče berzanskog trgovanja za sada demantova. Ukupno je prometovano 6.792,9 tona robe, što je za 10,2% rast u odnosu na prethodni mesec, odnosno za 78% više u odnosu na isti mesec prethodne godine. Finansijski obim prometa je iznosio 142.239.104,00 dinara (+17,2%m/m, +50,0% g/g).

Kukuruz

Gotovo dve trećine prometa se odnosilo na kukuruz. Cena ove žitarice je oscilirala u veoma uskom opsegu, između 16,50 i 16,80 dinara bez PDV-a. Iako se donji prag cenovnog ppsega spustio u odnosu na decembar, ponderisana cena je iznosila 16,74 dinara (18,42 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na prethodni mesec neznatna promena od +0,1%.

f6

Pšenica

Za razliku od kukuruza, cena pšenice je zabeležila pad, čemu je pre svega doprineo pad potražnje. Cena hlebnog žita je pre svega varirala u odnosu na kvalitet prometovanog zrna. Pšenica sa 11% proteina je prometvana po minimalnoj ceni od 17,30 dinara, dok je ona sa 13% proteina krajem meseca prometovana po 17,60 dinara. Ponder za januar iznosi 17,52 dinara (19,27 din/kg sa PDV-om) i predstavlja pad na mesečnom nivou od -1,35%.

f7

Soja

Iako je ova uljarica u izuzetnoj meri pogođena sušom ove godine, što se tiče plasmana, velike izvozne kuće joj predviđaju značajno svetliju budućnost u odnosu na kukuruz ili pšenicu. Zrno soje je tokom januara beležilo rastući trend, međutim statistički posmatrano cena je u proseku niža u odnosu na decembarsku. Zrno soje je jeftinije za 0,72%, a kilogram je koštao 46,86 dinara (51,55 din/kg sa PDV-om).

f8

AN

Od ostalih roba trgovalo se mineralnim đubrivom AN na paritetu fco-kupac po ceni 27,90 dinara (30,69 din sa PDV-om).

28 komentara na “Cene i obim trgovanja na Produktnoj berzi”

 1. pavle Says:

  kolikaće biti.ove godine cena pšenice.rod 2013.godine na produktnoj berzi..unovom sadu..27,96/podignite cenu pšenice.na produktnoj berzi.ovegodineje..pšenica.baš dobro.rodila.pabi trebala icena da bude dobra.za gradjane.vojvodine.

 2. Miodrag Says:

  bez obzira koliki cebiti ovogodisnji rod,ali koji ce biti sigurno manji nego sto se ocekuje,nasi karteli su vec dogovorili cene koje su vise nego smesne i mnogo manje nego u Evropi.Najsmesnija stvar je to sto su u vreme setve oni sve svoje cene semena,djubreta,zastitnih sredstava i ostalih stvari bazirali na cenama proslogodisnje proizvodnje koje su bile mnogo vece,za suncokret mozda i 100 odsto.Sad ce lepo oboriti cene i njihova zarada ce biti ogromna,najgorae je sto cene za setvu iduce godine sigurno nece mnogo oboriti.

 3. pavle Says:

  cena..pšenice..novog roda..treba da bude viša.za oko.22,50.dinara.po toni.ikvalitetu..ratariće još čvršće..blokirati..puteve..po vojvodini..jelsu primorani..zbog niske otkupne cene pšenice i suncokreta..cena pšenice mora ići gore.pod hitno…ovako.više nemože da država ucenjuje seljake…

 4. ivan Says:

  Cena soje ovoga roda nesme da bude manja od 61 din,gledajuci na euro i paorske troskove.Gledajuci sadasnje cene na berzi koje su smesne i slep covek bi video da je u pitanju MONOPOL.

 5. pavle Says:

  podignite cenu pšenice na produktnoj berzi.poljuprivredna emisija com.molimvas.sa 18 dinara na 19 dinara.po toni i kvalitetu.ako može.

 6. pavle Says:

  spustite.cenu soje na proberzi novi sad.agroservis.ipodignite cenu pšenice i kokuruza.na 19 dinara po toni pšenica da bude.icenu kokuruza podignite na 16 dinara.molimvas..

 7. pavle Says:

  podignite još cenu kokuruza na poljuprivrednoj berzi na 17,05dinara po toni.asnizite cenu soje.icenu pšenice podignite na 20,02 na poljuprivrednoj berzi.com.molimvas.

 8. pavle Says:

  OMOGUĆITE RAST CENE PŠENICE U SRBIJI NA POLJUPRIVREDNOJ BEZI.NA 19 DINARA PO TONI.

 9. prodajem kukuruz Says:

  Prodajem kukuruz 20 tone
  i baliranu detelinu
  i psenicu tritikalu
  ova stranica je korisna za sve

 10. RADJA Says:

  u mom selu,niko nece da proda soju ispod 60 din.Svako hoce sam da skladisti jer nece da dozvole da ih neko potkrada.

 11. jovan Says:

  zivo me zanima kolika ce cena biti kukuruza?

 12. tanja Says:

  ovo je sramota sta se radi sa cenama soje i drugih zitarica…seljaci zemlju u korov,pa da vidimo onda kome ce monopol uzimati…

 13. tanja Says:

  10 dana se ceka zvanicna cena soje…vrsi se odkup a niko neplaca…nezna se cena…sta se ceka da jos dinar padne.SRAMOTA

 14. jovan Says:

  u somboru placaju 35 din soju avanso.

 15. jovan Says:

  cena kukuruza u somboru sa 14% vlage 13 din sa pdv/om
  meteorkomerc

  mada u okolnim selima, conoplja,kljajicevo,stapar,miletic,stanisic,rastina,bezdan.
  na pojedinim otkupnim silosima vrse netacna merenja pomocu vlagomera i tako uzimaju u proseku oko 1,5 % na vlazi.

 16. Igor Says:

  Interesuje me,ako se moze znati,ko dobija pdv u ceni soje.Uporno se pisu cene sa i bez pdv.Da li dobija proizvodjac ili otkupljivac kad proda?Unapred se zahvaljujem

 17. pavle Says:

  podignite cenu pšenice.na produktnoj berzi u Novome Sadu..na 24 dinara..po toni i kvalitetu merkatilne..pšenice..molim vas.i podignite cenu kokuruza..na 18 dinara po toni i kvalitetu..

 18. pavle Says:

  Povećajte otkupnu cenu pšenice na Produktnoj Berzi u Novome Sadu..na 25 dinara po toni i kvalitetu merkatilne…pšenice..i povećajte cenu kokuruza..na 18 dinara.po toni i kvalitetu..robe..

 19. pavle Says:

  povećajte otkupnu Cenu kokuruza na Produktnoj Berzi u Novome Sadu..na 17 dinra po toni i kvalitetu kokuruza..i povećajte otkupnu cenu pšenice novoga..roda na 24 dinara po toni i kvalitetu merkatilne pšenice..molim vas..

 20. pavle Says:

  Povećajte otkupnu cenu kokuruza na Produktnoj berzi u Novome Sadu na 18 Dinara po toni i kvalitetu berzanske robe.u 2015.molim vas.

 21. pavle Says:

  povećajte otkupnu cenu kokuruza..na produktnoj berzi Novi Sad.na 18 dinara po toni i kvalitetu..kokuruza..u 2015.

 22. pavle Says:

  povećajte otkupnu cenu pšenice novoga roda..na 25 dinara po toni i kvalitetu berzanske robe merkatilne pšenice..molim vas..

 23. Mile Says:

  Poceo sam da citam komentare pa sam odmah i odustao jer vidim da lupetate gluposti.
  Kakve veze drzava ima sa otkupnim cenama psenice. Ako ste Vi seljaci nesposbni da se udruzite, osnujete zadrugu, uzmete kredit i napravite sopstevene silose niko vam onda nije kriv za cene posebno ne drzava.
  Vas proizvodjace primarne proizvodnje zajebavaju nakupci pa Vi ste onda pre za ludnicu nego za njivu.
  Lepo osnujete zadrugu, ponudite sadasnjim vlasnicima silosa recimo za ceo silos 1.000-5.000 evra ako hoce neka uzme pare i prada Vam silos ako nece neka gleda gde ce i od koga da kupi psenicu i stvar resena. Umesto sto on ucenje Vas ucenite Vi njega i ne pozivajte se vise na drzavu, niti moze niti hoce da Vam pomogne.
  Vi seljaci ste obicni slepci kada niste u stanju da izvrsite pritisak na drzavu da dobijate djubriva i sve ostale sirovine direktno od proizvodjaca a ne nakupaca, e tu bi Vas podrzao a za cenu psenice ne.
  Organizujte se izidjite na puteve i trazite da ne postoji nikakav posrednik izmedju Vas i proizvodjaca djubriva, samo zadruga ciji Vi treba da budete vlasnici.
  Tako cete resiti Vase probleme a ne da na ulicu izlazite zbog cene psenice.

 24. Nikola Says:

  Gos.Mile vam je dao ideju koju počnite sprovoditi odmah jer će u momentu žetve biti kasno.Vaša kuknjava bez ikakvog preduzimanja stvari za ličnu i kolektivnu zaštitu neće uroditi plodom.Vaš sporadični štrajk će kao i svake godine imati efekat na vašu štetu jer će van cenu dići za desetinu para po kg pšenice a repromaterijal po nekoliko desetina dinara,tako da će te dobiti ličnu i kolektivnu štetu.Blago meni use i u svoje kljuse,organizacija je više od pola uspeha.Mnogi silosi zvrje prazni,Jakovo,Batajnica,Šid,Zrenjanin i da ne nabrajam,vidite ko su vlasnici i “kapu u šake” što kaže narod.Ako sami ne pomognete sebi niko vam drugi neće pomoći.Imali ste državu Jugoslaviju koje ste se odrekli pa vam novokomponovani pašaluk zahvaljuje na novim “Vrednostima” agrara.

 25. pavle Says:

  uredjivanje tržišne cene pšenice u Srbiji.u 2015..na Produktnoj Berzi u Novom Sadu.i podizanje cene pšenice..na 23 dinara po toni i kvalitetu..i udruživanje.i osnovanje zadruga u Selima..madasu neke zadruge u selima.ugašene tokom privatizacije…u selima se teško živi kao u gradu.

 26. pavle Says:

  interesujeme koja će cena pšenice..biti na produktnoj berzi.u Novom Sadu.hoće biti.22 dinara po toni i kvalitetu merkatilne pšenice.rod.2015.poljuprivrednici treba dase udruže..i zajedno da donose odluke o poljuprivredi.

 27. pavle Says:

  povećajte otkupnu cenu pšenice na Produktnoj Berzi u Novom Sadu.na 22 dinara po toni i kvalitetu merkatilne pšenice molim vas.

 28. pavle Says:

  Povećajte.otkupnu cenu merkatilne pšenice novoga roda na 22 dinara po toni i kvalitetu berzanske robe.molim vas.

Ostavite komentar